PRivacyverklaring


Het Manteliusensemble hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het Manteliusensemble houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Daarom houden wij ons strikt aan onderstaande principes.

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

 • Wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en respecteren deze rechten.

Als Manteliusensemble zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens.

Manteliusensemble VZW, Waterleliestraat 94, 3500 Hasselt

koor@manteliusensemble.be

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Het Manteliusensemble verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie ten behoeve van de koorwerking (registratie lidmaatschap, communicatie kooractiviteiten, opvolgen aanwezigheden, verzekering, organisatie van groepsreizen, terugbetaling saldi of waarborgen)
 • Samenwerking met vrijwilligers, kunstenaars, andere koren, orkesten, werkingsgerelateerde relaties (communicatie in verband met huidige of toekomstige samenwerking, vergoeding, opstellen van promotiemateriaal en programmablaadje, indienen subsidiedossier bij de overheid, verzekering)
 • Communicatie met onze sympathisanten in verband met concerten en kooractiviteiten (promotie, aankondiging, ticketverkoop)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Bankrekeningnummer
 • Zangstem, beoefende kunstvorm

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Dit is onder meer het geval voor:

 • Afsluiten lidmaatschap Koor & Stem, o.a. ten behoeve van verzekering
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het maken van promotiemateriaal voor concerten
 • Opstellen van subsidiedossier voor de overheid
 • Samenwerking met reisoperator bij het organiseren van groepsreizen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.  Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).  Uitzonderlijk kunnen wij persoonsgegevens delen met derden mits u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Het Manteliusensemble bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of voor hetgeen wettelijk is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Het Manteliusensemble van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken reservekopieën van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze leden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiervoor contacteren op het hierboven vermelde adres of per email.  U kan dit ook rechtstreeks via onze website:

foto's, video- en geluidsopnames

Tijdens publieke optredens kunnen er foto’s, video- en/of geluidsopnames gemaakt worden. Deze kunnen omwille van promotiedoeleinden op de website en/of via de social media gepubliceerd worden zonder verwijzing naar persoonsgegevens, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Foto’s, video- en geluidsopnames gemaakt tijdens besloten bijeenkomsten zoals repetities en koorfeesten kunnen uitsluitend gepubliceerd worden op de besloten pagina’s van de website. Groepsfoto’s (meer dan 5 personen) van dergelijke bijeenkomsten kunnen eveneens op de publieke website en/of social media gepubliceerd worden, zonder verwijzing naar persoonsgegevens. Persoonlijke foto’s of foto’s van kleine groepen kunnen enkel na toestemming van de geportretteerden gepubliceerd worden. Personen die herkenbaar zijn op gepubliceerd beeld- en/of geluidsmateriaal en die dit niet wensen, hebben het recht op verwijdering of vernietiging van dit materiaal.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieromtrent direct contact met ons op te nemen via koor@manteliusensemble.be. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Het Manteliusensemble kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.